Pagina 10

De werken van de voorzienigheid van God worden onderscheiden .in onderhouding, medewerking en regering. De Catechismus noemt er twee: de onderhouding en de regering. Over de regering van de Vader zegt de Catechismus zelfs veel. Er is een opsomming van een aantal tegenstellingen in het menselijk leven.

Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe zijn de genoemde tegenstellingen. Je zou ze samen kunnen vatten in de tegenstelling van voorspoed en tegenspoed. Loof en gras worden genoemd naast spijs en drank. Alles wat nodig is, en alle wisselingen in het leven van de mensen komen ons niet bij geval toe. Het is geen noodlot dat ons treft, wanneer onvruchtbare jaren of ziekten ons leven bedreigen. Achter al die schijnbaar willekeurige dingen zit een Vaderhand. Een regerende hand. Een hand die alle dingen bestuurt. Hij dirigeert naar Zijn wijsheid en liefde voorspoed en tegenspoed in uwen mijn leven. Een Vaderhand regeert.

Let erop dat die hand niet een krachteloze hand is. De voorzienigheid van God wordt genoemd de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. De Vaderhand garandeert goedheid. De almachtige en alomtegenwoordige kracht betekent macht. Macht en goedheid, belijdt de Nederlandse geloofsbelijdenis van de regering waarmee de Vader de wereld regeert. Daarop moeten wij letten. Want in deze wereld openbaart zich zo dikwijls macht zonder goedheid. Bovendien, waar wij goedheid ontmoeten, ontbreekt vaak de macht. De machtigen zijn dikwijls niet goed en de goeden zijn meestal niet machtig. Bij God de Vader is almacht; de almacht van Zijn liefde. En de liefde is de liefde van Zijn almacht.

Bedenk wel dat het ware geloof hier de voorzienigheid van God belijdt. Dat wil zeggen dat wij de macht en goedheid van Zijn regerende hand alleen bij het kruis van Christus ontmoeten. Zwerven wij van het kruis weg, dan breekt het geloof in Gods voorzienigheid in ons leven stuk. De regerende hand van God de Vader waarborgt dat de kerk thuiskomt. Achter al het schijnbaar willekeurige in het leven van Zijn kinderen zit de eeuwige raad van God. Er zit een raadsplan achter. Daarom gaan wij niet de chaos tegemoet, maar het eeuwige Koninkrijk des Vaders. En al die schijnbaar kromme wegen leiden rechtuit naar het grote einddoel van God. Daardoor mag het geloof rusten in de leiding van God de Vader. Een machtige en goede leiding.

De Heere regeert, de aarde verheuge zich!

Ds. D. Rietdijk