Onze gemeente

Identiteit

Plaats in de PKN  

In de decembervergadering van 2003 heeft de toenmalige hervormde synode zich met de vereiste meerderheid van stemmen uitgesproken voor de fusie met de Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op 1 mei 2004 zijn de drie afzonderlijke kerkverbanden opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkenraad van de Bethelgemeente te Moordrecht heeft zich voor 1 mei 2004 geschaard bij de bezwaarde gemeenten van de classis Alblasserdam en het door hun opgestelde convenant ondertekend en opgestuurd naar de synode. Op basis van dit convenant neemt de kerkenraad haar plaats in in de Protestantse Kerk in Nederland. In overeenstemming met de inhoud van deze verklaring zal de kerkenraad de kerk blijvend aanspreken op Schrift en belijdenis.

Grondslag

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding ons verzoend met God de Vader. Door het geloof mogen wij delen in Zijn genadegaven: vergeving van zonden en eeuwig leven. Ons behoud rust volledig op het verzoenende werk van Christus. De kerk als de gemeenschap der heiligen is het Lichaam van Christus. Jezus Christus vergadert Zijn kerk. De hervormde gemeente “Beth-El” te Moordrecht weet zich, staande in de Protestantse Kerk in Nederland, gemeente van Christus te zijn. We zijn verbonden met Hem en met hen die waar dan ook en wanneer dan ook in Hem geloven en Zijn Naam belijden, en weten ons deel van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We weten ons gebonden aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God. Het Lichaam van Christus is één, één in het bijbelse geloof.