PBF HiRes Bethel Moordrecht 20

Wie wij zijn (identiteit en visie) 

De Beth-El kerk Moordrecht is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een persoonlijke relatie met God is de kern van ons leven. Hierbij neemt het Woord van God, de Bijbel, een belangrijke plaats in.

PBF HiRes Bethel Moordrecht 32

Wij zien de Bijbel als de onfeilbare en waarheidsgetrouwe openbaring van God. Tijdens de kerkdiensten staat de preek centraal. Hieraan gekoppeld zijn de heilige sacramenten van Doop en Avondmaal. De preek richt zich altijd op de liefde van God voor zondaren en de redding die bij Hem te vinden is. De leden van de gemeente worden persoonlijk opgeroepen om schuld te belijden en om hun redding alleen van God te verwachten. Het belangrijkste onderdeel van het christelijk geloof is immers dat God naar deze aarde is gekomen om zondaren te redden.

Binnen de Beth-El kerk nemen de reformatorische belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in. Met reformatorische belijdenisgeschriften worden de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels bedoeld. Jongeren gaan tijdens catechisatielessen dieper op deze belijdenisgeschriften in en tijdens de avonddienst staat de preek geregeld in het teken van onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus. 

De huidige tijd vraagt veel van onze gemeenteleden. Binnen de gemeente leven vragen die gaan over ethische onderwerpen, opvoeding, sociale media, goed rentmeesterschap op deze aarde en nog veel meer. Vanuit de kerk worden thema-avonden belegd om dieper in te gaan op deze onderwerpen en om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Tijdens deze avonden hebben we oog voor elkaar en voor verschillende zienswijzen en opvattingen.

De kerk en de leden van de kerk zijn Christus Zijn lichaam op aarde. Vanuit deze gedachte hebben we oog voor de mensen om ons heen. Dat doen we op praktische manieren, door bijvoorbeeld mantelzorg aan te bieden aan oude of zieke gemeenteleden. Daarnaast bieden we vanuit de diaconie ondersteuning aan gemeenteleden die niet of nauwelijks voldoende financiële middelen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Kerkgebouw Bethelkerk Moordrecht
PBF HiRes Bethel Moordrecht 4

Vanuit de Beth-El kerk is een evangelisatiecommissie onder andere actief met de volgende werkzaamheden:

 • het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van evangelisatie in de eigen dorpen;
 • het begeleiden en vormen van vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen in evangelisatieactiviteiten;
 • het leggen en onderhouden van contacten met instanties die voor het realiseren van de doelstelling van het evangelisatiewerk van betekenis kunnen zijn;
 • toezicht houden op en begeleiden van de uit te voeren activiteiten.

Daarnaast is de kerk verbonden met de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (ZB) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) van de PKN. Beide organisaties worden financieel ondersteund vanuit de Beth-El kerk. 

Historie

Onze Beth-El gemeente is ontstaan uit een Hervormd-Gereformeerde Evangelisatievereniging. Deze is opgericht in 1930. Daarin waren godsdienstonderwijzers en hulppredikers werkzaam.

Dit waren achtereenvolgens:

 • Dhr. K. Asmus, 1932-1937
 • Dhr. A.P. de Jong, 1938-1940
 • H. Ockerse, 1940-1953
 • G. Mouw, 1953-1955
 • J. van den Born, 1956-1970
 • A.J. Twigt, 1971-1975
 • Ds. B.J. Zaal (emeritus predikant) 1978-1985

Op 20 mei 1983 werd de Evangelisatievereniging een Hervormde deelgemeente. En na 1 mei 2004 in de Protestantse Kerk van Nederland een gemeente van bijzondere aard. Vanaf de tijd van 1985 waren aan onze gemeente de volgende predikanten verbonden:

 • Ds. P.J. Teeuw, 1985-1991
 • Ds. L. Quist, 1991-1994
 • Ds. A.J. van den Herik, 1995-2000
 • Ds. IJ.R. Bijl, 2001-2004
 • Ds. G.C. de Jong, 2007-2013
 • Ds. P.D. Teeuw, 2016-2021
PBF HiRes Bethel Moordrecht 3

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten